Kite the Sandbar... again!


#Sandbar #Kitesurfteaching

41 views

© 2017 by Kite In Negros.